FINANČNÍ DARY

Většina aktivit Agentury Pondělí je pro uživatele zdarma. Platí se pouze služba Podpora samostatného bydlení, a to z příspěvku na sociální péči a pouze do výše příspěvku. Služby, které jsou nad tuto hranici, hradí agentura z vlastních zdrojů. Z těchto důvodů uvítáme finanční dar v jakékoli výši na provoz, podporu a zkvalitňování života našich uživatelů.

Děkujeme!

Za jakých podmínek můžeme v naší organizaci přijmout finanční a jiný dar?

  • AP může pro podporu a rozvoj své činnosti přijímat finanční nebo věcné dary od osob, které nejsou uživateli služby. Výše finančních darů od těchto osob není omezena.
  • Agentura Pondělí ani její zaměstnanci nemohou přijímat dary ani peníze od uživatelů služby, od zájemců o službu, ani od jejich rodinných příslušníků.
  • Věcné dary od dárců (ne od uživatelů a od zájemců) jsou přijímány pouze tehdy, lze-li je využít pro činnost nebo rozvoj činnosti sdružení. To se týká i darů za vystoupení kapely, divadelního souboru - káva, bonbóny, potraviny a podobně se nabídnou všem účinkujícím.
  • Dar nad hodnotu 1.000 Kč může za sdružení přijmout pouze ředitelka nebo jednatel agentury.
  • Dary nad 1.000 Kč jsou přijímány jen na základě darovací smlouvy. Ocenění věcných darů se provede podle cen v místě a čase obvyklých se souhlasem dárce.
  • Finanční dar nad 1.000 Kč může být přijat jen bezhotovostním převodem na účet
    společnosti č. 887859309/0800.

Darovací smlouva