DAROVACÍ SMLOUVA

Příloha k interní směrnici č.15-11 Vzor darovací smlouvy

I.       Zúčastněné smluvní strany:
……..
sídlo
……………..

(dále jen dárce)

a
AGENTURA PONDĚLÍ
zapsaný spolek
2. polské armády 1094, 408 01 Rumburk
IČ 26537788

(dále jen obdarovaný)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 628 a násl. Občanského
zákoníku tuto

                                               DAROVACÍ SMLOUVU:

II. Dárce je vlastníkem peněžních prostředků v celkové hodnotě ………………
Kč (slovy:……).

II.
1. Dárce prohlašuje, že převede bezhotovostně na běžný účet obdarovaného u
České spořitelny, a.s. pobočky v Rumburku – číslo účtu 887859309/0800 peněžitý
dar vymezený v bodě II. této smlouvy.
2. Obdarovaný dar vymezený v čl. II. přijímá.
3. Vlastnické právo k daru přechází na obdarovaného dnem připsání na uvedený
běžný účet.

III.
1. Smluvní strany potvrzují, že tato darovací smlouva odpovídá ustanovení §20,
odst. 8) zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu (dar právnické osobě se sídlem na
území ČR na podporu na účely sociální a charitativní).
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá smluvní
strana obdrží jedno provedení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné
vůli.

Dne ………………..2016

 

_____________________________               __________________________
........................................                                Agentura Pondělí, z.s.
........................................                           Ing. Pavel Lampa, jednatel

dárce                                                                   obdarovaný